Řídicí a informační systémy úpraven ATP v úpravnách OKD

 

 

Řídicí úrovně při řízení technologických procesů

 

V systému řízení výrobního podniku můžeme rozlišit tři hierarchické řídicí úrovně:

 

 

procesní

 

dispečerskou

 

manažerskou

 

Řídicí úrovně jsou rozlišeny podle způsobu řízení a míry účasti člověka na řídicím procesu.

 

Procesní řídicí úroveň je bezprostředně spojena s technologickým procesem, jde zde zejména o přímé řízení technologických uzlů v distribuovaných řídicích jednotkách nebo automatizovaný sběr dat. Účast člověka je omezena na dohled a nastavování parametrů řízení. V úpravnách uhlí je příkladem řízení na procesní úrovni např. řízení flotace, rozdružování v sazečkách, řízení odvodňování, řízení měření stavu zásob apod.

 

Centrem dispečerského řízení technologických procesů jsou pracoviště velínů, dispečinků, řízení expedice, pracoviště vedoucích směny. Uživatelé řídicích systémů potřebují k dispozici informace o průběhu řízeného procesu v reálném čase. Zpracování bilančních a kontrolních údajů se pohybuje obvykle v rozsahu směny nebo dne.

 

Manažerská řídicí úroveň se nachází na úrovni řízení podniku a spíše než technologií se dotýká ekonomické oblasti. Z pohledu řídicích systémů se jedná o databázově orientované systémy, kde více než okamžitá situace v reálném čase je předmětem zájmu dlouhodobější sledování provozu - plnění podnikatelského záměru, bilanční vyhodnocování atd.. V oblasti úpravy uhlí se jedná o systémy dlouhodobého sledování výnosu úpravny, sledování odbytu nebo statistické sledování plnění jakostních parametrů.

 

 

Informační systém v úpravně uhlí

 

Podnikové řídicí a informační systémy v úpravnách uhlí v OKD (Ostravsko-Karvinské doly) jsou systémy řízení v reálném čase a v rozlišení řídicích úrovní působí v oblasti dispečerského řízení. Systémy neobsahují až na malé výjimky přímé řízení technologií, přesto je lze označit jako systémy řídicí. Jedná se o řízení nepřímé – informace poskytované takovým systémem dávají řídicím pracovníkům a technologům podklady nezbytné pro lepší kvalitu řízení výrobního procesu.

 

Specifický charakter technologického procesu úpravy uhlí vedl místo k nasazení prefabrikovaných MES systémů k informačním a řídicím systémům vytvářeným na míru.

 

 

Historie vývoje řídicích systémů v úpravnách uhlí

 

Nejstarší řídicí systémy v úpravnách v OKD spadají do osmdesátých let, kdy byly podnikem ZAM (Závody Automatizace a Mechanizace) v tehdejším těžebním koncernu OKR uvedeny do provozu dva systémy. První v úpravně Dolu Lazy s řídicím počítačem ADT a druhý později v druhé polovině osmdesátých let v úpravně Darkov na počítači SMEP 4/20.

 

Počátkem 90. let byly společností ATP Soukup vyvinuty řídicí systémy úpravny první generace, jejichž základem byla platforma firmy Digital: mikropočítač PDP 11/83 s operačním systémem reálného času RSX 11M.

 

V OKD byly postupně uvedeny do provozu tři řídicí systémy s řídicím počítačem PDP. První systém v úpravně Dolu Dukla (1992, skončil při uzavření této úpravny), další v úpravně ČSM (1995, provoz ukončen v roce 2001) a v úpravně Doubrava (1995, provoz skončil v roce 1999 při uzavření této úpravny).

 

Systémy svou koncepcí vycházely z osvědčeného řešení z úpravny Darkov, tj. terminálová síť, centrální zpracování, sběr dat z procesu pomocí koncentrátorů dat a distribuované systémy pro vizualizaci technologických procesů (zde konkrétně prostřednictvím systému Promotic od firmy Microsys).

 

V polovině devadesátých let byla společnost ATP Soukup postavena před úkol vytvořit novou generaci řídicích systémů úpravny, která by nahradila sice osvědčené, ale po technické stránce postupně zastarávající systémy první generace. Pro druhou generaci systémů byla posléze zvolena opět platforma firmy Digital, s centrálním řídicím počítačem s procesorem ALPHA a operačním systémem OpenVMS.

 

V současné době realizuje firma ATP Soukup informační a řídící systémy na platformě Windows SERVERU (realizace úpravna dolu ČSM v roce 2009, úpravna dolu Darkov v roce 2011 a úpravna Lazy v roce 2014).  Dílčí stanice vizualizace technologických í bilančních dat stejně jako centrální aplikace informačního systému jsou vytvořeny ve scada SW Promotic.

 

 

Důsledky nasazení řídicích systémů v úpravnách uhlí

 

Základním rysem zpracování informací v informačním systému úpravny je, že systém vyhodnocuje míru jejich závažnosti. Pokud technologický proces probíhá v předem definovaných mezích, uživatelé dostávají pouze ty informace, které si vyžádají. Pokud jsou stanovené meze překročeny nebo analýza trendu vypovídá o možném překročení, je uživatel o tomto ohrožení informován. Samozřejmostí je nutnost potvrzování překročení mezních stavů a jejich následná archivace. Součástí je volitelné protokolování průběhu procesu pro vyhodnocení kvality práce obsluh velínů.

 

 

Přínosy z nasazení automatizovaných řídicích systémů v úpravnách uhlí jsou následující:

 

 

zvýšení informovanosti řídicích pracovníků o průběhu procesu, což přináší objektivnější rozhodování

 

zvýšení technologické kázně ve výrobním procesu

 

zvýšení výnosů (optimální využití suroviny)

 

zajištění dodržení požadované kvality

 

energetické úspory (např. díky registraci chodu strojů “naprázdno”)

 

zvýšení hodinových výkonů 

 

sledování jakosti vyráběných produktů v reálném čase, což dává předpoklady pro řízení jakosti podle norem ISO 9000

 

(c) 2008 ATP Soukup s.r.o.